Oznámenie č. 149/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúceho sa elektronického nákladného listu

Čiastka 54/2014
Platnosť od 05.06.2014
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 22. mája 2014 v súlade s článkom 8 ods. 2 dodatkového protokolu.