Oznámenie č. 146/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Čiastka 51/2014
Platnosť od 05.06.2014
Redakčná poznámka

Dohoda bola predbežne vykonávaná odo dňa podpisu, t. j. od 14. júna 2002, v súlade s článkom 21 ods. 1 (oznámenie č. 357/2002 Z. z.) a nadobudla platnosť 2. marca 2003 v súlade s článkom 21 ods. 1.