Oznámenie č. 142/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz

Čiastka 50/2014
Platnosť od 31.05.2014
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 1. mája 2014.