Nariadenie vlády č. 141/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Čiastka 50/2014
Platnosť od 31.05.2014
Účinnosť od 01.01.2015
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2014 okrem čl. I § 1 ods. 4 v druhom bode a § 1a v treťom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2014, a § 1b v treťom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

OBSAH