Oznámenie č. 134/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice

Čiastka 45/2014
Platnosť od 29.05.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2014