Oznámenie č. 118/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody o vytvorení medzinárodnej organizácie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v elektrotechnickom priemysle – INTERELEKTRO vo vzťahu ku Slovenskej republike

Čiastka 40/2014
Platnosť od 30.04.2014
Redakčná poznámka

Odstúpenie Slovenskej republiky od dohody nadobudne platnosť 1. januára 2015 v súlade s článkom 14.

118

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje ukončenie platnosti Dohody o vytvorení medzinárodnej organizácie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v elektrotechnickom priemysle – INTERELEKTRO, podpísanej 13. decembra 1973 v Moskve, vo vzťahu ku Slovenskej republike.

S odstúpením Slovenskej republiky od dohody vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 82 z 19. februára 2014.

Odstúpenie Slovenskej republiky od dohody nadobudne platnosť 1. januára 2015 v súlade s článkom 14.