Oznámenie č. 118/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody o vytvorení medzinárodnej organizácie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v elektrotechnickom priemysle – INTERELEKTRO vo vzťahu ku Slovenskej republike

Čiastka 40/2014
Platnosť od 30.04.2014
Redakčná poznámka

Odstúpenie Slovenskej republiky od dohody nadobudne platnosť 1. januára 2015 v súlade s článkom 14.