Zákon č. 115/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 280/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 40/2014
Platnosť od 30.04.2014
Účinnosť od 01.01.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 280/2017 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.05.2014 - 31.12.2017

Pôvodný predpis

30.04.2014