Oznámenie č. 111/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Čiastka 39/2014
Platnosť od 29.04.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2014.

111

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 23 ods. 9 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“)

opatrenie z 15. apríla 2014 č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „opatrenie“).

Opatrením sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, uvedených v § 23 ods. 1 zákona.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na jej webovom sídle.