Oznámenie č. 111/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Čiastka 39/2014
Platnosť od 29.04.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2014.

Pôvodný predpis

29.04.2014