Opatrenie č. 109/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013

Čiastka 39/2014
Platnosť od 29.04.2014
Účinnosť od 30.04.2014

OBSAH