Zákon č. 106/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 39/2014
Platnosť od 29.04.2014
Najbližšie účinné znenie 01.06.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2014 okrem čl. VII bodov 4, 22 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.09.2014 - 30.06.2016 Delená účinnosť
01.06.2014 - 31.08.2014 r1/c45/2014 Z. z.

Pôvodný predpis

29.04.2014