Zákon č. 104/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

Čiastka 38/2014
Platnosť od 23.04.2014
Účinnosť od 01.07.2014