Vyhláška č. 10/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky

(v znení č. 94/2018 Z. z.)

Čiastka 6/2014
Platnosť od 30.01.2014
Účinnosť od 01.04.2018