Redakčné oznámenie č. r1/c66/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v úplnom znení zákona č. 99/1963 Z. z. Občiansky súdny poriadok uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 200/2013 Z. z.

Čiastka 66/2013
Platnosť od 13.09.2013
Účinnosť od 13.07.2013

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v úplnom znení zákona č. 99/1963 Z. z. Občiansky súdny poriadok uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 200/2013 Z. z.

§ 115 a 115a majú správne znieť:

㤠115

(1) Ak tento zákon alebo osobitný predpis13aa) neustanovuje inak, súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, na ktoré predvolá účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná.

(2) Predvolanie sa musí účastníkom doručiť tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať.

§ 115a

(1) Na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na verejné prejednanie veci vzdali.

(2) Pojednávanie nie je potrebné nariaďovať ani v drobných sporoch.

(3) Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo výslovné vzdanie sa práva na prejednanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. O tejto skutočnosti musia byť účastníci konania poučení.“.