Zákon č. 9/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 3/2013
Platnosť od 11.01.2013
Účinnosť od 01.02.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

11.01.2013