Vyhláška č. 85/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 209/2005 Z. z.

Čiastka 22/2013
Platnosť od 13.04.2013
Účinnosť od 15.04.2013 do31.12.2015
Zrušený 371/2015 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.2013 - 31.12.2015

Pôvodný predpis

13.04.2013