Oznámenie č. 76/2013 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

Čiastka 20/2013
Platnosť od 10.04.2013
Účinnosť do 30.11.2016
Zrušený 566/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.

Pôvodný predpis

10.04.2013