Zákon č. 75/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 20/2013
Platnosť od 10.04.2013
Najbližšie účinné znenie 01.05.2013