Vyhláška č. 65/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 19/2013
Platnosť od 29.03.2013 do31.12.2013
Účinnosť od 01.07.2013 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2013. Ustanovenie § 21e stráca účinnosť 30. júna 2013.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2013 - 31.12.2013
01.04.2013 - 30.06.2013

Pôvodný predpis

29.03.2013