Zákon č. 64/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 18/2013
Platnosť od 28.03.2013
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013 okrem čl. I bodu 3 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.05.2013 - 30.06.2016
28.03.2013 - 30.04.2013 Delená účinnosť

Pôvodný predpis

28.03.2013