Nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy

Čiastka 16/2013
Platnosť od 23.03.2013
Účinnosť od 28.12.2016