Vyhláška č. 500/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody

Čiastka 109/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014