Nariadenie vlády č. 497/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Čiastka 109/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.07.2020