Oznámenie č. 494/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. marca 2012 č. 16057/2012-110

Čiastka 108/2013
Platnosť od 28.12.2013
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Pôvodný predpis

28.12.2013