Zákon č. 488/2013 Z. z.Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 108/2013
Platnosť od 28.12.2013
Účinnosť od 21.07.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2014.