Opatrenie č. 469/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2014

Čiastka 105/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014

OBSAH