Opatrenie č. 449/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

(v znení č. 415/2015 Z. z., 344/2016 Z. z.)

Čiastka 103/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2017 do31.12.2017
Zrušený 304/2017 Z. z.