Nariadenie vlády č. 441/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

(v znení č. r1/c2/2014 Z. z.)

Čiastka 102/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2014
Zrušený 393/2014 Z. z.