Nariadenie vlády č. 43/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky

Čiastka 13/2013
Platnosť od 13.03.2013
Účinnosť od 15.03.2013 do14.09.2015
Zrušený 219/2015 Z. z.

OBSAH