Vyhláška č. 421/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri

Čiastka 99/2013
Platnosť od 12.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014