Zákon č. 41/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 13/2013
Platnosť od 13.03.2013
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013 okrem čl. VI druhého a siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.04.2013 - 31.12.2013

Pôvodný predpis

13.03.2013