Zákon č. 40/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 12/2013
Platnosť od 28.02.2013
Účinnosť od 01.04.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.02.2013