Vyhláška č. 4/2013 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie

Čiastka 2/2013
Platnosť od 04.01.2013
Účinnosť od 15.01.2013