Oznámenie č. 385/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

(v znení č. 23/2016 Z. z.)

Čiastka 92/2013
Platnosť od 20.11.2013
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 23/2016 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2014 - 31.12.2015