Zákon č. 381/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 92/2013
Platnosť od 20.11.2013
Účinnosť od 01.01.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014 okrem čl. I bodov 16 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014, čl. I bodov 1 až 5, 28, 29, 31 až 33, 35 až 38 a 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014 a čl. I bodov 7 a 41, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 20...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2015 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.10.2014 - 31.12.2014 Delená účinnosť
01.03.2014 - 30.09.2014 Delená účinnosť
01.01.2014 - 28.02.2014

Pôvodný predpis

20.11.2013