Zákon č. 373/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 40/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 91/2013
Platnosť od 19.11.2013
Účinnosť od 01.07.2015