Zákon č. 363/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 90/2013
Platnosť od 15.11.2013 do31.10.2014
Účinnosť od 01.12.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

OBSAH