Zákon č. 362/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Čiastka 90/2013
Platnosť od 15.11.2013
Účinnosť od 01.01.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 11, 13 až 15, 17 až 29, 50 až 58, 60 až 63, 73 a 74, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014, čl. I bodov 12, 16, 30 až 49, 59, 64 až 72 a bodu 87 § 77a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. ok...