Zákon č. 361/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 90/2013
Platnosť od 15.11.2013
Účinnosť od 01.01.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014 okrem čl. I bodu 21, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.