Zákon č. 354/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov

Čiastka 88/2013
Platnosť od 12.11.2013
Najbližšie účinné znenie 01.01.2014