Zákon č. 347/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 357/2015 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 87/2013
Platnosť od 09.11.2013
Účinnosť od 01.07.2019