Vyhláška č. 341/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia

Čiastka 86/2013
Platnosť od 01.11.2013
Účinnosť od 01.11.2013