Opatrenie č. 329/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014

Čiastka 78/2013
Platnosť od 25.10.2013
Účinnosť od 31.10.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.10.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.10.2013