Opatrenie č. 328/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu z určenej dohody o brigádnickej práci študentov na rok 2014

Čiastka 78/2013
Platnosť od 25.10.2013
Účinnosť od 31.10.2013

OBSAH