Zákon č. 311/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 73/2013
Platnosť od 15.10.2013
Účinnosť od 01.11.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.10.2013