Vyhláška č. 310/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Čiastka 72/2013
Platnosť od 11.10.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2015
Zrušený 371/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2013 okrem prílohy č. 7 a prílohy č. 8 tlačiva Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním text v spôsobe vypĺňania tlačiva k stĺpcu 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.