Zákon č. 31/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 10/2013
Platnosť od 26.02.2013
Účinnosť od 26.02.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.02.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

26.02.2013