Zákon č. 30/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 10/2013
Platnosť od 26.02.2013
Účinnosť od 01.07.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013 okrem čl. I bodov 8, 11 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2013.