Vyhláška č. 3/2013 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

Čiastka 2/2013
Platnosť od 04.01.2013
Účinnosť od 15.01.2013

3

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 28. decembra 2012,

ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 95 ods. 2 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny prevádzkovateľom prenosovej sústavy podľa § 28 ods. 3 písm. x) zákona,

b) spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 3 písm. m) zákona,

c) uchovávanie meraných údajov o spotrebe elektriny podľa písmen a) a b).

§ 2

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) strednou hodnotou výkonu množstvo nameranej elektriny vztiahnuté k časovej dĺžke meracej periódy,

b) diaľkovým odpočtom odpočet stavov registrov určeného meradla s využitím telemetrických alebo iných systémov s cieľom zabezpečiť opakovaný odpočet s periódou najmenej jeden kalendárny mesiac,

c) činným výkonom súčin napätia, prúdu a kosínusu fázového uhla medzi nimi v kW alebo MW,

d) jalovým výkonom súčin napätia, prúdu a sínusu fázového uhla medzi nimi v kvar alebo Mvar,

e) účinníkom podiel činného elektrického výkonu a zdanlivého elektrického výkonu,

f) meranými údajmi súbor informácií získaných z určeného meradla odberného miesta alebo meracieho bodu, ktoré slúžia účastníkom trhu na vyhodnocovanie odchýlok a fakturáciu odberu alebo dodávky elektriny,

g) fyzickým odpočtom získanie stavu registrov určeného meradla,

h) priebehovým meraním meranie so zaznamenávaním profilov záťaže v časovom úseku meracej periódy, ktorá je spravidla 15 minút.

§ 3

Merané údaje podľa typu merania

(1) Meranie typu A priebehové meranie s diaľkovým odpočtom, meraním typu A sa merajú najmä

a) meracie body medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom prenosovej sústavy, medzi prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav alebo medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy,

b) odovzdávacie miesta1) medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a výrobcom elektriny,

c) odberné miesta koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, na napäťovej úrovni veľmi vysokého a vysokého napätia,

d) odberné miesta koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, na napäťovej úrovni nízkeho napätia v súlade s pravidlami trhu.2)

(2) Meranie typu B priebehové meranie bez ďialkového odpočtu, meraním typu B sa merajú najmä odberné miesta alebo odovzdávacie miesta uvedené v odseku 1 písm. a), na ktorých je z technických dôvodov nerealizovateľné vykonávanie diaľkového odpočtu.

(3) Meranie typu C bez priebehového merania, meraním typu C sa merajú odberné alebo meracie body, pri ktorých sa nevyžaduje priebehové meranie v súlade s pravidlami trhu.2)

(4) Meraním typu C sa merajú najmä odberné miesta ostatných koncových odberateľov elektriny okrem odberných miest s nemeranou spotrebou elektriny.

(5) Základný merací interval pre zisťovanie priebehu odberu alebo dodávky elektriny pre meranie typu A a B je jedna štvrťhodina. Prvá štvrťhodina sa začína o 00:00:00 h a končí sa o 00:15:00 h.

(6) Základný interval pre spracovanie a diaľkový prenos nameraných údajov pre meranie typu A je jeden kalendárny deň.

(7) Základný interval pre zber a spracovanie nameraných údajov pre meranie typu B je minimálne jeden kalendárny mesiac.

(8) Základný interval pre zber a spracovanie nameraných údajov pre meranie typu C je jeden rok.

(9) Merané údaje z merania elektriny sa poskytujú v technických jednotkách kWh, kW, kVA, kvarh, kvar alebo v MWh, MW, MVA, Mvarh, Mvar s rozdelením podľa cien za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

§ 4

Spôsob poskytovania meraných údajov

(1) Merané údaje za jednotlivé odberné miesta sa poskytujú organizátorovi krátkodobého trhu, odberateľovi elektriny a dodávateľovi elektriny, ktorý za odberateľa prevzal zodpovednosť za odchýlku elektronickou formou v štruktúre podľa jednotnej technickej špecifikácie pre výmenu údajov.

(2) Spôsob pre výmenu údajov podľa § 5 ods. 5 s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy v súvislosti s poskytovaním meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny je určený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v technickej špecifikácii pre výmenu údajov.

§ 5

Rozsah a štruktúra poskytovaných meraných údajov

(1) Merané údaje za koncových odberateľov, ktorí preniesli zodpovednosť za odchýlku na dodávateľa, sa poskytujú za každé odberné miesto odberateľa elektriny jednotlivo a v štruktúre, na základe ktorej dodávateľ elektriny spracuje pre koncového odberateľa jasne zrozumiteľnú a úplnú faktúru za dodávku a distribúciu elektriny.

(2) Merané údaje sa poskytujú najmenej v nasledujúcom rozsahu:

a) zaznamenané určeným meradlom alebo údaje vypočítané na základe zaznamenaných údajov určeného meradla,

b) poskytnuté odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny (samoodpočty) prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, ak sa údaj o množstve elektriny akceptuje prevádzkovateľom distribučnej sústavy na základe charakteru odberu alebo dodávky elektriny a priebehu spotreby predchádzajúcich období,

c) náhradné údaje získané výpočtom, ktoré sa použijú najmä v prípade poruchy určeného meradla, nemožnosti získať merané údaje z fyzického odpočtu; výpočet náhradných hodnôt sa určí v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa sústavy,

d) údaje o spotrebe elektriny vypočítané podľa typových diagramov odberu,

e) množstvo odobratej elektrickej činnej práce (elektriny) za príslušné obdobie; pre namerané údaje z meraní typu A alebo typu B sa na účely uplatnenia variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a tarify za distribučné straty použijú údaje z rozdielu stavov číselníkov určeného meradla za obdobie najmenej jedného dňa, ktoré nemôžu byť vytvorené plošným integrálom priebehu zaťaženia z priebehového merania, ak to podmienky merania dovoľujú,

f) nameraný výkon, ktorým je najvyššia nameraná stredná hodnota elektrického činného výkonu v 15-minútovej meracej perióde, ktorý bol meraný počas kalendárneho mesiaca v dňoch pondelok až nedeľa počas celých 24 hodín denne,

g) vyhodnotenie účinníka a výpočet tarify za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka, ktoré sa vykonajú z mesačne nameraných hodnôt jalovej energie (práce) v kvarh a činnej energie (práce) v kWh a ktoré boli namerané v rovnakých časových intervaloch (pásmach),

h) množstvo jalovej energie (práce) ako kapacitnej zložky nevyžiadanej dodávky do distribučnej sústavy v kvarh.

(3) Ak je množstvo práce (energie) rozdelené podľa lehoty platnosti pásiem spotreby na časové úseky, namerané množstvo je na základe poskytnutých údajov jednoznačne identifikovateľné.

(4) Poskytované údaje z merania elektriny sú pre

a) meranie typu A a B hodnota činného výkonu v kW za merací interval,

b) meranie typu C prepočítavacie koeficienty typových diagramov odberu.

(5) Údaje podľa odseku 4 prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy na požiadanie bezplatne poskytuje dodávateľovi elektriny na základe rámcovej distribučnej zmluvy alebo odberateľovi elektriny so samostatnou zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup do šiestich pracovných dní po vykonaní odpočtu pre merania typu A, B a do desiatich pracovných dní po spracovaní výsledkov odpočtov pre meranie typu C.

§ 6

Uchovávanie meraných údajov

(1) Merané údaje sú uchovávané v elektronickej podobe, ktorá umožňuje ich prevedenie do listinnej podoby počas piatich rokov nasledujúcich po roku týkajúceho sa údajov o spotrebe, v ktorom boli namerané.

(2) Merané údaje pri meraní typu A alebo typu B sa v meracom zariadení na odbernom mieste uchovávajú najmenej 35 dní.


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.


Jozef Holjenčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 41 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.